Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet voor eigen gewin kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

De informatie op deze website is niet bedoeld als advies. Crowdfunding Rijk van Nijmegen verzamelt informatie over crowdfundingprojecten in de regio Rijk van Nijmegen zonder daarbij een waardeoordeel over de projecten uit te spreken. Wij zijn zelf enthousiast over de mogelijkheden van crowdfunding en kunnen het alleen maar toejuichen wanneer men via crowdfunding investeert, maar besef dat investeren via crowdfunding altijd een bepaald risico met zich meebrengt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crowdfunding Rijk van Nijmegen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Crowdfunding Rijk van Nijmegen.

Geen garantie op juistheid

Crowdfunding Rijk van Nijmegen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Crowdfunding Rijk van Nijmegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.